D’interès

 Descarrega el PDF

Dades generals

Superfície neta: 74,7 ha (90% ocupat)

Any urbanització: 1959

Estat de conservació: Mal estat, tant en condicions generals com les parcel ·les privades. Podria millorar en senyalització i manteniment (vegetació, brutícia , asfalt i voreres en mal estat). Hi ha zones sense enllumenat. Algunes parcel · les acumulen brutícia o es fan servir d’abocadors il·legals.

Associacionisme: Sí (Associació Empresaris Polígon Francolí)

Parcel·la mínima: 2.500 m2

Ocupació màxima parcel·la: 60%

Alçada màxima: 9-15 m

Classificació del sòl: Sol Urbà

Qualificació del sòl: 19x – Zona d’ús industrial/transformació d’us (PDAITCT)

302 empreses
1.500 llocs de treball (2015)

Serveis

Electricitat Aigua Gas
Fibra òptica Recollida RSU Estació de servei
Allotjament Restauració Bancs i/o caixer
Aparcament públic

Usos permesos

Ús principal: industrial

Usos complementaris
permesos

Hoteler Comercial Oficina
Restauració Recreatiu musical Lleure
Serveis Magatzem Estació de servei
Aparcament Deixalleria Esportiu
Educatiu Dotacional Residencial
Sanitari Religiós Administratiu
Cultura Arqueològic Abastament

 

Tipologia d’empreses (2013)

  • Comerç no quotidià: 33%
  • Altres indústries manufactureres: 13%
  • Altre comerç i reparacions: 12%
  • Construcció: 10%
  • Hostaleria: 7%
  • Serveis a empreses: 6%
  • Transports i comunicacions: 5%

Accessibilitat

AP-7: 7 min
A-7: 4 min
A-27: 3 min
T-11: 6 min
Reus: 10 km – 12 min
Barcelona: 87 km – 58 min
Tarragona: 1 km – 3 min
Barcelona : 94 km – 62 min

Transport públic

Disposa de 6 línies de l’EMT, 1 pel centre del polígon i 5 per la perifèria nord (6 parades).
1a expedició: 6:38
Freqüència hora punta: 10 min
Última expedició: 22:01
Freqüència hora punta: 30 min
Trajecte fins al centre: 7 min
En un radi de 400 metres al voltant de les parades de bus es cobreix el 82% de la superfície de tot el polígon.

Valoració qualitativa

Mobilitat interna

Deficient, degut a l’absència de més rotondes o llocs habilitats per fer canvis de sentit; d’aquesta manera es dificulta la mobilitat perpendicular al vial principal (es reclamen dues rotondes addicionals, una de les quals ja té projecte però no fons per executar-la).

Els accessos al polígon són adequats.

La senyalització del polígon és dolenta.

Qualitat dels subministraments i serveis

Hi ha una queixa generalitzada de l’estat de la neteja, i la falta de vigilància policial que augmenti la seguretat al
polígon.

Oferta i tipologia de sòl industrials

L’oferta de naus industrials no compleix la normativa municipal contra incendis, i per tant s’ofereixen a preus molt baixos per compensar la gran inversió que hauria d’assumir el llogater.

Només surten endavant les operacions de lloguer de les naus per a ús de magatzem personal. Hi ha moltes naus buides.

Anàlisi DAFO

Debilitats

Activitats amb poca interacció amb els barris residencials amb qui limita pel nord

Naus antigues i fora de normativa actual, que requereixen una gran inversió abans d’instal·lar cap nova activitat

Incertesa del futur del polígon i els seus usos, que paralitza qualsevol inversió dels empresaris en les naus

Inseguretat fora del carrer principal, degut a la nul·la vigilància policial

Moltes parcel·les no estan constituïdes en comunitats, fet que dificulta el seu manteniment i neteja

Fortaleses

Disposa de fibra òptica (tot i que amb cablejat aeri)

Proximitat al centre i als barris de Ponent de la ciutat i possibilitat d’arribar-hi a peu (tant de treballadors com de possibles clients)

Amenaces

Manteniment millorable, pot donar mala imatge del polígon i espantar empreses i inversions

Possibilitat de no arribar a un acord amb els propietaris dels vials privats del polígon per fer la neteja i el manteniment de l’espai públic

Aparició d’un moviment especulatiu davant la possible requalificació cap a usos residencials

Oportunitats

Accés a estació ferroviària de mercaderies de

Classificació al sud del polígon